Przedszkole

Nasze przedszkole mieści się w spokojnym, zielonym otoczeniu. W ogrodzie przedszkolnym znajduje się nowoczesny plac zabaw dostosowany do wieku dzieci.  W placówce funkcjonuje  6 grup, do których uczęszcza łącznie 140 dzieci. Swoim wychowankom dajemy poczucie bezpieczeństwa, stwarzając miłą, serdeczną atmosferę, ciepłe przyjęcie i troskę. Wprowadzamy ich w świat wartości uniwersalnych takich jak: piękno, prawda, dobro, miłość. 

Każde dziecko jest inne, niepowtarzalne i ma prawo rozwijać się w swoim tempie, dlatego realizując zadania zawarte w poszczególnych obszarach podstawy programowej wspomagamy wszelkie aktywności wychowanków.  Podczas zajęć edukacyjnych staramy się stosować przede wszystkim metody aktywizujące angażujące dzieci w działaniu. W wyniku podejmowanych działań stymulujemy wszystkie sfery osobowości dziecka, dbając o ich harmonijny rozwój. Zadania stawiane wychowankom dostosowujemy do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań. Chcemy pomagać w rozpoznawaniu i rozwijaniu twórczych zdolności. Poprzez różne formy ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, pozwalamy  dzieciom rozwijać umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji i uczuć.  W naszym przedszkolu dzieci mogą optymalnie rozwijać swoją ciekawość świata, spontaniczność i kreatywność. Korzystamy z nowoczesnych technologii, tablicy multimedialnej, rzutnika. Dla najstarszych dzieci prowadzone są dodatkowe zajęcia wprowadzające dzieci w świat kodowania i programowania. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego. Wykorzystujemy naturalną, dziecięcą potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą. Wychowankowie zdobywają wiedzę o swoim regionie i rodzinnym mieście poznając jego historię, kulturę i charakterystyczne miejsca. Co roku organizowany jest Tydzień Śląski, w którym szczególnie podtrzymujemy śląskie tradycje. Kształtujemy także postawę patriotyczną, poprzez organizację „Obchodów patriotycznych”. Duży nacisk kładziemy na edukację prozdrowotną i zdrowy styl życia. Prowadzimy zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, w otoczeniu przyrody. Kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe. Niektóre posiłki podawane są w formie szwedzkiego stołu. Dania są urozmaicone i estetycznie podane, przygotowane zgodnie z normami żywienia zbiorowego dzieci.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która inspiruje się myślami Janusza Korczaka „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiek natchnionych chwil”. Wspieramy naszych nauczycieli w rozwoju zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji. Oferujemy wsparcie psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga. Na terenie przedszkola organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym, logopedyczne, kompensacyjno-wyrównawcze, kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne oraz terapia SI. Pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych koordynuje pedagog specjalny.

Życie w naszym przedszkolu obfituje w różnego rodzaju uroczystości, spotkania z ciekawymi gośćmi np. stomatolog, weterynarz,  iluzjonista, muzycy, górnik, żołnierze, uczniowie klas mundurowych.  Organizowane są występy przyjezdnych teatrzyków oraz wycieczki. Zapewniamy rodzicom rzetelną informację o aktualnym rozwoju dziecka, wsparcie – poprzez system konsultacji, porad i zebrań.

W czasie pandemii przedszkole działa w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.